Argumenter til høringssvar

Her er Oppegård kommunes vedtak i saken. Stopp støyen stiller seg bak alle krav og innvendinger som listes opp her, og dette er viktige punkt å ta med i din egen høringsuttalelse også:

 

Her er vedtaket fra formannskapet i sin helhet

 • Planforslaget for Politiets nasjonale beredskapssenter som er lagt ut på høring, bør ikke godkjennes.
 • Planforslaget ivaretar ikke gjeldende støygrenser i kommuneplanene til Oppegård og Ski.
 • Planforslaget vil føre til at mange av Oppegårds innbyggere blir plaget av støy og at nærfriluftsområder blir sterkt forringet.
 • Det mangler vurderinger på hvordan mennesker kan bli plaget av skyte- og sprengningsstøy over lang tid.
 • Støyberegninger viser at 2 skoler og 4 barnehager i Oppegård kommune vil ligge innenfor gul støysone, med kommunens støygrenser lagt til grunn.
 • Det er stor usikkerhet rundt de framlagte støysonene i planforslaget. Sprengningstøy og bruk av flashbangs/øvelsesgranater mangler egnete støygrenser og beregningsmetoder og vil ikke dempes i nevneverdig grad av voller, konstruksjoner eller bygninger.
 • Politiets nasjonale beredskapssenter er et rent bilbasert anlegg uten foreslåtte tiltak som kan knytte senteret til offentlig transport, eller tilrettelegge for gående og syklende.
 • Oppegård kommune slutter seg til uttalelsen fra Østfold fylkeskommune om å flytte helikopterdelen av politiets nasjonale beredskapssenter til Rygge flystasjon, og kun etablere en enkel landingsplass for helikopter på Taraldrud. Forslaget må utredes grundigere

Oppegård kommune ber om at:

 • Kommuneplanens støygrenser legges til grunn i planforslaget. Ingen boliger, skoler eller barnehager skal utsettes for støynivåer over støygrensene i kommuneplanene for Oppegård og Ski.
 • Støyen fra senteret må reduseres og begrenses vesentlig i tid, mengde og antall støykilder.
 • Dersom støynivåene overstiger kommuneplanens støygrenser, må utendørs skyteanlegg bygges inn.
 • Det må ikke tillates strid i bebygde områder (SIBO), sprengningsøvelser og bruk av flashbangs/øvelsesgranater på Taraldrud før det er utarbeidet beregnings- og støyskjermingsmetoder som Oppegård, Ski og Oslo kommune kan akseptere.
 • Det må utarbeides og legges fram: Nye støysonekart for alle støykilder i henhold til kommuneplanens støygrenser.
 • Vurderinger rundt hvordan langvarige eksponering for skyte- og sprengningsstøy påvirker mennesker, spesielt barn og unge.
 • Vurdringer som viser eventuelle samfunnsøkonomiske kostnader og konsekvenser av at mange mennesker blir plaget av støy i lang tid.
 • En vurdering av maksimalt støynivå fra helikopter i friluftsområdene.
 • Dokumentasjon på hvor mye de nye helikoptrene støyer, da dette er avgjørende for å få riktig angivelse av støyutbredelsen.
 • Det må legges føringer i planbestemmelsene på bruk av inn- og utflygingstraseer utenom utrykninger.
 • Planforslaget må tilrettelegge for bruk av offentlig transport, gange og sykkel.
 • Friluftsbro over adkomsten fra Taraldrudkrysset må være etablert før hovedanleggsarbeidet er satt i gang.
 • Offentlig gang- og sykkelvei med lyssetting ved siden av Fløisbonnveien må opparbeides før hovedanleggsarbeidet settes i gang. Fløisbonnveien er den nærmeste veien fra beredskapssenteret til offentlig kommunikasjon.
 • Parkeringsplassen for besøkende til senteret må kunne brukes som utfartsparkeringsplass på kvelder etter 17:00 og i helgene.
 • For å ivareta sikkerheten og som et kompenserende tiltak for friluftslivets bør planområdet utvides til også å omfatte arealer sør for Taraldrudveien, hvor det i dag foreligger planer om annen aktivitet
 • Det mangler konkrete kompenserende tiltak for barn og unge og friluftslivet.
 • Forslagstiller må forplikte seg til et samarbeid om økonomisk bistand til realisering av lysløypeprosjektet til Oppegård kommune.
 • Forslagstiller må forplikte seg til å opparbeide skitrasé med belysning ved siden av Fløisbonnveien.
 • Forslagstiller må forplikte seg til å opparbeide flere kompenserende tiltak for barn i nærområdene. Tiltakene skal utformes i samarbeid med barn fra lokale skoler og barnehager.

Les også intervjuet med ordfører Thomas Sjøvold om saken.

Barneombudet har levert en rekke gode tips til hva vi bør etterlyse i høringen, og peker blant annet på barns rett til å bli hørt, og at departementet har plikt til å vise en vurdering av hva som er barnas beste og hvordan de har lagt vekt på det i forslaget. Les hele brevet fra Barneombudet her.

Her er noen gode poeng fra andre:

1. Støy, særlig med vekt på barn og unges oppvektsvilkår og læringsmiljø.

1A. Konsekvenser for barn og unges oppvekstsvilkår er ikke utredet. Beredskapssenteret påvirker ca 2000 barn på skole og i barnehager. P.t. risikerer disse barna å vokse opp med lyden av krig og konflikt. Planforslaget nevner kun barn og unge i forbindelse med friluftsliv og ikke tilknyttet deres oppvekst og læringsmiljø.

1B. Beredskapssenterets forhold til opplæringsloven er ikke vurdert. Ifølge opplæringslovens § 9a-2 skal skolene «planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helse, trivselen og læringa til elevane» . Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 21 er heller ikke særskilt vurdert; «Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha tilfredsstillende lydforhold».
Det er ikke gjort støymålinger for bruk av militære helikoptre. Militære helikoptre skal gi støtte til beredskapstroppen og de må øve sammen. Støyen av disse helikoptrene er større enn for politiet egne helikoptre.

1C. Kommunelegen mener at støynivået er uforsvarlig.

2. Tidsbegrensing for støyende aktiviteter
: Det foreligger to alternativer til tidsbegrensning for støyende aktiviteter. Politiet mener at «Deres behov vil i utgangspunktet være å trene til alle døgnets tider og forhold». Med det strengeste alternativet, vil politiet derfor ikke få det de trenger. Hvis politikerne ønsker å etterkomme politiets behov, blir situasjonen enda verre for Oppegårds innbyggere. Vi må argumentere for det strengeste alternativet.

3. Forslag til løsning
: Bygg inn skytebaner og SIBO-landsby.

 

Det må gjøres en grundig, faglig vurdering av konsekvensene for barn og unge som blir utsatt for støy fra skytevåpten, eksplosjoner og helikoptre over lang tid – særlig med tanke på psykisk helse, oppvekst- og læringsmiljø. Dette innrømmer departementet at de ikke har vurdert.

FNs barnekonvensjon slår fast at alle barn har rett til å bli hørt og tatt hensyn til. Artikkel 3, pkt 1: «Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.»  I denne saken er det ikke hensynet til barnets best som er styrende.

Tårnåsen skole har en velkomstklasse med elever fra krigsherjede land som Syria og Afghanistan. I planene fins det ingen vurdering av hvordan skytestøyen vil virke inn på deres muligheter for helse, trivsel og læring. Dette må tas hensyn til.

 

Legg gjerne igjen dine beste argumenter i kommentarfeltet under her!

 

Her finner du lenker til alle de viktige dokumentene i saken.

7 kommentarer om “Argumenter til høringssvar

 1. Summen av belastninger (impullstøy daglig mestparten av dagen, impulsstøy til uberegnelige tider, tap av rekreasjonsområder mesteparten av dagen, dårlig læringsmiljø, dårlig utemiljø i barnehager og skoler, bekymring for barna, prisfall i boliger, søvn for skiftarbeidere, søvn i utsatte områder med hensyn til helikpotertrafikk etc.) . Da mange tusen innbyggere vil utsettes for opptil flere belastninger slik planenen nå er, må det utredes hvilke konsekvenser det kan få helsemessig og samfunnsøkonomisk.

  Likt av 1 person

 2. 10.000 skudd I døgnet, og granateksplosjoner rett ved barnehager, skole og boligområde er ikke forsvarlig, eller I pakt med barns rettigheter til en trygg oppvekst.

  Likt av 1 person

 3. En ting er sikkert; De som har vedtatt dette bor ikke i området.. Vi kan lese at departementet ikke har vurdert hvordan barn og unge påvirkes av støy fra skyting og sprenging. Hva mere er ikke vurdert av samme? Kan myndighetene komme med et svar – punkt for punkt – til de momentene som er listet opp i kommunen sine ønsker/krav? Hvis dep. i det hele tatt har tenkt igjennom disse burde ikke det ta lang tid. Det er allerede inngått kontrakt med Skanska som entreprenør; dvs. løpet er allerede lagt. Eller skal det bli masse endringer underveis med store kostnads-overskridelser, slik vi kjenner det fra så altfor mange andre prosjekter?

  Likt av 1 person

 4. Myndighetene må ta hensyn til støygrenser i kommuneplan. Ingen barnehager eller skoler må ligge innenfor «gul sone» støynivå. Prosjektet er så lite konsekvensutredet at man må anta støynivå(!)
  Det er uakseptabelt at myndighetene ikke har utarbeidet og analysert konsekvensene bedre. Én privat aktør hadde aldri fått godkjent et så lite utredet prosjekt.
  Grundige analyser vil gi føringer på hvordan det må bygges for å holde støyen på et lavt nivå, som ikke er helseskadelig og plagsomt for befolkningen

  Likt av 1 person

  1. Hvis det er slik at et av argumentene for å ha utendørs skytebane er at dette må til for at de skal øve i «realistiske forhold», så blir ikke det helt riktig. Beredskapssenteret er jo et senter for hele landet, og det eneste vært man får øvd i her er «Østlands-vær». Og det finnes betraktelig mer vind og vær andre steder i landet, så dette får man uansett ikke øvd på utendørs på Østlandet….

   Skal man kunne øve på det meste av værtyper som finnes i Norge bør man i så fall bygge et innendørs øvingsanlegg hvor det er mulig å simulere de fleste værtyper som finnes i Norge og samtidig verne nærmiljøet for støyen!

   Liker

 5. At utredningen går inn på virkningen av utbyggingen for dyre- og planteliv er positivt, men fravær av tankegang omkring virkningen – fysisk og psykisk – av støy og militær aktivitet i umiddelbar nærhet av skole og barnehage, er påfallende mangelfull. En inngående gransking av virkningen for barna er ikke bare ønskelig og påkrevet, men nødvendig.

  Likt av 1 person

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s