Blog

Nasjonal støykonferanse 2018

Norsk forening mot støy avholder Nasjonal støykonferanse 2018, tirsdag 17. april kl 09:00 – 15:30.
Konferansen er gratis og holdes i Oslo kongressenter, Møterom Forum, Youngs gt. 21 (Youngstorget).
Påmelding skjer via e-post post@stoyforeningen.no, husk å merk Påmeldingen Støykonferanse.

Stopp støyen! og Norsk forening mot støy hadde fellesstand om støy under Arendalsuka i august 2017 og har hele tiden samarbeidet nært.
På årets nasjonale støykonferanse skal også Stopp støyen være med som foredragsholdere. Linda Nilsen Methi og Paal Sjøvall vil forsøke å presentere hvordan Stopp støyen har jobbet og de utfordringer som bevegelsen har møtt underveis.

Linda og Paal

Program:

08:50 – 09:05 Kaffe og te. Registrering
09:10 – 09:20 Velkommen. Styreleder Hans Otto Watne, Norsk forening mot støy
09:20 – 09:40 Den norske og internasjonale støysituasjonen.
Noen overblikk sett fra EU kommisjonens Noise expert group og fra Norsk forening mot støy. Ved Ingunn Milford og Ulf Winther
09:40 – 10:00 Trafikkselskapet Ruters støystrategi for t-bane og trikk.
Teknisk sjef Erik Sletten, Infrastruktur Sporveien, presenterer strategien for å redusere støy

10:15 – 10:30      KAFFE- OG TEPAUSE

I – Støy, støytiltak, forebygging og kamp mot støy

10:30 – 10:50 Stopp støyen – Utfordringen med tvinge et forsøk på overkjørende statlig regulering over til en demokratisk dialog med beboerne.
Strategi, organisering, og taktikk. Presentert av aktivistene Linda Nilsen Methi og Paal Sjøvall.
10:50 – 11:10 Forsvarsbygg skal støyisolere 1000 hus.
Omfattende støyprosjekt skal gjøre nabolaget til den nye F 35 kampflybasen beboelig. ved representant fra Forsvarsbyggs eiendomsseksjon.
11:25 – 11:45 Nasjonal dronestrategi og miljøutfordringene som må løses.
Ved rådgiver Kadus Basit, Samferdselsdepartementet
11:50 – 12:10 Utdeling av årets støypris, æresprisen ÅRETS STØYDEMPER 2018.

12:30 – 13:30    LUNSJ

II – Støy og sykdom, og redusert livskvalitet

13:30 – 14:00 Støy farlig for hjertet. Ny omfattende forskning om støy og kardiovaskulær sykdom vekker internasjonal oppsikt.
Ved forskningssjef Mette Sørensen, Det danske kreftsenter
14:00 – 14:20 Støy i restauranter, livskvalitet og universell utforming.
Gode lydmiljøer er et krav i universell utforming. Ved interessepolitisk rådgiver Marte Oppedal Vale, Hørselshemmedes Landsforbund.

14:20 – 14:35    KAFFE- OG TEPAUSE

III – Handlingsplaner og håndtering av støy – hva må til for å ta vare på velferd og helse

14:35 – 14:55 Støy i restauranter – den akustiske siden av saken.
Ved fagsjef akustikk, Ingunn Milford, Multiconsult
14:55 – 15:15 Nabostøy – omfattende støyutfordring og fragmentert regelverk.
Om Støyforeningens forslag til nabostøyveileder. Ved Ulf Winther, Norsk forening mot støy
15:15 – 15:40 Handlingsplanene mot støy – hvor fører de oss, og hva skal til for vi skal ta planene på alvor?
Ved seniorrådgiver Steven Gersh, Norsk forening mot støy.
15:40 – 16:00 Eurocities anbefaling til gode støyhandlingsplaner.
Kort oppsummering av dagen.
Ved Ulf Winther

Nærmere om internasjonal foredragsholder:

Mette Sørensen is a senior scientist at the Department of Environment and Cancer at the Danish Cancer Society in Copenhagen, Denmark – an institute she has worked in since the awarding of her PhD in 2003. Sørensen leads a European Research Council starting grant project, “Health consequences of noise exposure from road traffic to establish (QUIET)”. For this, she studies the health effects of traffic noise on fertility, birth weight, cognitive performance, infections, cancer and cancer survival. Sørensen was awarded her PhD degree in health science from Copenhagen University in 2003. In 1998, she also received her master’s degree at Copenhagen University. February 2018 she was a part of the international research team delivering the report Environmental Noise and the Cardiovascular System to The American College of Cardiology.

Om Norsk forening mot støy:

Norsk forening mot støy er en landsdekkende medlemsorganisasjon som arbeider for å redusere støyplager og forebygge støybelastning i Norge, for derved å sikre en bedre livskvalitet. Foreningen ble etablert i 1963.
Hvert år mottar Norsk forening mot støy mer enn 5 000 direkte henvendelser om støyrelaterte spørsmål, og har derfor et omfattende bilde av støyutfordringer i Norge.

Det koster kr 300,- for privatpersoner å bli medlem i Norsk forening mot støy. Du kan melde deg inn som medlem i Norsk forening mot støy via følgende side: http://www.stoyforeningen.no/Bli-medlem

Arendalsuka

Nasjonal støykonferanse 2018:

Støy, bomiljø, fortetting og helserisiko. Hvem og hva skal verne mot støy?

Hva gjør støy med helsa vår? Hva er gode og helsebringende omgivelser for barn og voksne? Støy er miljøproblemet som rammer flest mennesker. Hvordan forebygge støy og forme gode lydmiljøer? Hvem verner mot støy?
Meld deg på Støyforeningens konferanse tirsdag 17.april. Max 100 deltakere. Velkommen!

Dato: Tirsdag 17. april. Kl. 09:00 til 15:30
Arrangør: Norsk forening mot støy
Gratis adgang. Påmelding av hensyn til lunsj og annen enkel servering.
Kontaktperson for påmelding: Steven Gersh/Ulf Winther, Telefon: 22 87 04 20

Påmelding til epost: post@stoyforeningen.no
Merk påmeldingen: Påmelding støykonferanse

Frivillighetsprisen 2017

Utdeling

Frivillighetsprisen 2017 er tildelt Stopp støyen!

Linda setter ord på det vi i Stopp støyen følte da vi 30. januar 2018 fikk vite at vi vant Frivillighetsprisen i Oppegård kommunes hedring 2017 i Kolben!

Ordførens begrunnelse

Vinneren har med kunnskap, engasjement og stor innsats arbeidet for en veldig viktig sak som har stor betydning for nettopp trivsel og livskvalitet.

Bak vinneren står en rekke personer, hvorav mange over lang tid allerede var aktive som frivillige.

Jeg tror vel aldri vi har sett et slik engasjement i Oppegård.

For denne viktige innsatsen deles Frivillighetsprisen for 2017 ut til Stopp støyen!

Stopp Støyen kom på banen under etableringen av beredskapssenteret på Taraldrud og har jobbet på mange felt for å hindre negative effekter av beredskapssenteret med særlig vekt på støy og barn og unges oppvekstvilkår og læringsmiljø.

Stopp Støyen fikk årets frivillighetspris for å ha vist et helt spesielt pågangsmot, kreativitet og innsats.

Takketale fra Stopp støyen v/Helge

Det har vært litt av en reise!

Det begynte på mange måter i den salen her 22. mai, når vi var på et folkemøte og ble presentert et beredskapssenter og hvordan det skulle være.
Og da var det mange som fikk sjokk! For det var et ganske annet bilde enn det som hadde blitt presentert bare et halvår tidligere.

Så hadde vi en første samling på Tårnåsen skole, 31. mai. Og sammen med elevrådet, og tre jenter spesielt, fra Tårnåsen skole som var med å dra i gang dette her.

Og fra 31. mai og sommeren så er det egentlig som jeg har vært på et godstog som bare har dundret av gårde.

Mange har spurt meg: Hva er Stopp støyen?
Og da har jeg begynt å si hva Stopp støyen ikke er. For Stopp støyen er ikke noen forening, vi er ikke noen organisasjon og vi er ikke noe politisk parti eller noen politisk gruppering sånn sett. Vi er et frivillig engasjement.

Alt det folkeengasjementet og frivilligheten som har vært rundt det. For det er ikke Paal, Caroline og meg som er ansvarlig for alle de arrangementene. Det er de som deltar og trekker i trådene!

Og kanskje det fineste og varmeste som har kommet ut av aktivitetene og kampen vår så langt, det er nytt vennskap og nye bekjente! Jeg har blitt kjent med så mange folk i Oppegård som jeg ikke ante hvem jeg var før.
Det er blitt som en eneste stor familie! Og det gir en felles kamp som gir folk en god unnskyldning for å snakke sammen, når du er på butikken eller når du står på sidelinjen på et idrettsarrangement – eller på foreldremøter eller hvor det måtte være.
Så på mange måter er 2017 blitt det året der vi er kommet nærmere hverandre, i hvert fall i lokalmiljøet. Og det er på mange måter det jeg er mest takknemlig for, det vi har fått til på den siden. På mange måter er vi blitt en liten landsby. En landsby der folk tar vare på hverandre og tar ansvar for hverandre.

Og så er vi også veldig glad for at vi ble hørt i budsjettforhandlingene. Og at den nye regjeringen som ble dannet nå hadde med i sin regjeringsplattform at beredskapssenteret skal realiseres i samarbeid med det lokale miljøet og naboer!

Og så er vi fortsatt bekymret for hvordan dette skal bli. Nå blir senteret bygd, men i akkurat hvilken form og fasong, der er det fortsatt ting å gå på.

Vi skal jobbe videre og vise ære på denne Frivillighetsprisen!

Fra OAvis.no

Se mer om ordførerens hedring på sidene til Oppegård Avis:
https://www.oavis.no/artikler/video-oppegard-talenter-hedret/429556

Frivillighetsprisen 2017
Frivillighetsprisen 2017

Gratulerer med ny blågrønn regjering

Stopp støyen gratulerer Høyre, FrP og Venstre med beslutningen om å danne ny felles regjering

Stopp støyen har lest dokumentet som skal danne plattformen for regjeringssamarbeidet. Vi er glad for at lokalmiljøet og naboer inviteres med i et samarbeid, slik at flesteparten av konfliktene forhåpentligvis kan løses før senteret tas i bruk.

Fullføre beredskapssenteret på Taraldrud innen planlagt tid, i tråd med reguleringsplanen og i samarbeid med lokalmiljøet og naboer.

Skytebaner må bygges inn og helikopterbasen flyttes til Rygge

Stopp støyen har hele tiden sagt at den beste løsningen, for alle parter, er at skytebaner bygges inn og at helikoptrene flyttes til Rygge eller et annet passende sted. Det mener vi fortsatt er nødvendig for å unngå at støyen fra senteret kommer i konflikt med kommunale støygrenser og Folkehelse-loven.

I likhet med Norsk forening mot støy og mange av de politiske partiene på Stortinget, mener vi at det hadde vært en fordel om det hadde vært gjort en ekstern evaluering av prosjektet. En slik evaluering kunne bedre ha klarlagt hvilke konfliktsituasjoner som vil oppstå med lokalmiljøet. Planlegging av tiltak bør komme på plass før byggingen starter opp. Forhåpentligvis vil samarbeid med lokalmiljø og naboer kunne oppnå samme effekt.

En ekstern evaluering kunne imidlertid også kunne gitt en bedre kost-nytte-analyse av de store bevilgninger som må på plass de neste årene og av hvordan prosessen har vært utført.

Konsesjon for helikopterplass

Konsesjonen for beredskapssenterets helikopterplass er nå under behandling. Konsesjonen er rettslig sett uavhengig av reguleringsplanen, slik at Luftfartstilsynet må gjøre en ny og uavhengig vurdering.

Behandlingen hos Luftfartstilsynet viser at konsekvensutredningene for beredskaps­senteret har vært mangelfulle og at problemområder er ”gjemt bort” i reguleringsplanene.

Statnett har behov for å gjennomføre inspeksjoner med droner eller helikopter langs master og ledningsspenn som går over den østlige delen av området som er regulert til beredskapssenter. Helikoptertrafikk ved beredskapssenteret vil dermed komme i konflikt med Statnett sitt behov for inspeksjon av kraftledninger i området.

Konsekvensutredning for helikopterstøy er ikke utført i samsvar med de statlige retningslinjer for behandling av støy. Helikoptertrafikk vil få store konsekvenser for Sør- og Østmarka, der støynivåene vil overstige støygrenser som er anbefalt i de statlige retningslinjene for støy. Dette framkommer ikke i beslutningen av den statlige regulerings­planen.

Helikoptertrafikk fra beredskapssenteret vil komme i konflikt med utbygging av Gjersrud-Stensrud i Oslo, med nye 25.000 beboere og til andre områder i Ski, Oppegård og Oslo der det vil komme en fortetning av bebyggelse.

Stopp støyen minner om at Norsk Luftambulanse tidligere måtte avvikle sin virksomhet på Berghagan på Langhus, ikke langt fra Taraldrud, på grunn av støykonflikt med naboer.
Prosjektet har selv innrømmet at helikopterstøyen om natten vil bli så høy at deler av befolkningen må regne med å bli vekket regelmessig.

Nå blir det opp til Luftfartstilsynet å avgjøre om planlagt helikopterplass er i strid med luftfartsloven, der vurdering av støy skal vurderes opp mot andre samfunnshensyn.
Stopp støyen mener at løsningen er å flytte helikopterbasen til Rygge og å etablere en mindre landingsplass (helipad) som bare skal benyttes i nødsituasjoner eller enkeltvise øvelser.

Vern av Marka og naturopplevelsesverdier

I 2013 vedtok regjeringen vern av de første fire friluftslivsområder i Oslo. Eventyrskogene ved Spinneren og Hauktjern friluftslivsområde er to av disse områdene. Særlig Spinneren-området vil imidlertid nå kunne bli sterkt forringet av støy fordi helikoptertraseer er planlagt lagt rett over eller i nærheten av de vernede områdene. Den kongelige resolusjonen fra 2013 slo fast at disse områdene i Østmarka skiller seg ut fra andre områder i Marka ved at de har særskilte kvaliteter som gir store natur­opplevelsesverdier i form av gammel skog som fremstår som urørt og naturlig.

Venstre har lenge arbeidet med å få etablert nasjonalpark i Østmarka. Stortinget sa i fjor nei til dette, på tross av at Oslo, Lørenskog, Ski, Rælingen og Oppegård kommune alle ønsker en slik nasjonalpark i Østmarka velkommen.

Stopp støyen har lenge vært bekymret over at det ikke er utført noen konsekvens-utredning av at helikoptertraseer er planlagt lagt over disse svært viktige Marka­områdene. Verdifulle naturopplevelser for befolkningen i hovedstadsområdet må sikres, slik at de kan være et varig og viktig bidrag til folkehelsen i regionen.

Skytestøy og kommunale støygrenser

Stopp støyen har registrert at Justis- og beredskapssenteret har utarbeidet nye støysone­kart for skytestøy etter at reguleringsplanen ble vedtatt. Disse støykartene viser at deler av bebyggelse vil få støy som overstiger 60 dB, som er den grensen som er fastsatt i kommunale grenseverdier for skytestøy. Dette er stikk i strid med de forsikringer og løfter som ble gitt i forkant av vedtak av reguleringsplan.

Stopp støyen mener derfor at skyteanleggene først som sist må planlegges som innebygde anlegg for at Politiet skal kunne trene slik de ønsker, uten at de vil bli pålagt ytterliggere restriksjoner av Kommuneoverleger når senteret står ferdig.

Vil helikoptre og beredskapssenteret gå ut over Politiets andre oppgaver og behov?

Mange har reagert på hvor kostbart politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud vil være. De frykter at bevilgninger til nye politihelikoptre og senteret på Taraldrud vil gå ut over bevilgninger til Politiet og beredskapstiltak på andre områder. Stopp støyen deler denne bekymringen. Vi håper at Politiet og annet beredskapsarbeid ikke blir skade­lidende av at beredskapssenteret nå endelig realiseres og at bevilgninger prioriteres til dette.

Nasjonalt senter?

Den nye, politiske plattformen slår fast at de vil styrke beredskapen for at Norge skal være bedre forberedt til å håndtere kriser og alvorlige situasjoner. Stopp støyen håper det da legges vekt på en beredskap som dekker hele landet. Vi mener at plasseringen av beredskapssenteret er feil dersom dette virkelig skal være et nasjonalt anlegg, bl.a. fordi det ligger for langt unna en flyplass og statens andre beredskapsressurser.

Mange har lurt på om senteret virkelig vil kunne bli et nasjonalt beredskapssenter. Noen kaller det en avansert politistasjon for Østlandet, andre kaller det for et treningssenter eller et politisk symbolprosjekt for FrP.

Stopp støyen fortsetter sitt arbeid både for å sikre interessen for lokalbefolkningen ved Taraldrud, men også for å sikre at beredskapssenteret blir et senter som best mulig skal fylle sin funksjon.

Vi er glad for at regjeringen inviterer nærbefolkningen til et slikt samarbeid og ser fram til samtaler med den nye ministeren.

Stopp støyen er nominert til Frivillighetsprisen!

– Jeg er både stolt og veldig ydmyk. Dette er jo en gruppering som har holdt det gående gjennom bare et drøyt halvår, så det var ikke forventet å få denne nominasjonen. Men du verden, så hyggelig det er, sier Helge Marstrander til Oppegård Avis, som kunngjorde nominasjonene.

Oppegård kommunes frivillighetspris deles ut hvert år, til en person eller gruppe som utfører uegennyttig innsats til beste for innbyggerne, eller som har bidratt til bedret trivsel og livskvalitet for andre, over lengre tid eller av betydelig omfang.

Ordfører Thomas Sjøvold deler ut Frivillighetsprisen for 2017 i Kolben 30. januar.

Takk til alle som har bidratt!

 

Godt nytt år!

Stopp støyen ønsker alle et godt nytt år!

God jul fra Stopp støyen!
God jul og godt nytt år fra Stopp støyen!

I løpet av det nye året vil forhåpenligvis enda flere se at beredskapssenteret, slik det foreligger nå, er en dårlig løsning for alle parter.

Justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen (FrP) hevder fortsatt:

«Dette er et godt prosjekt! Jeg er stolt av prosjektet, som det er gjort et godt og raskt arbeid på!»

Hadja Tajik (Ap) har imidlertid uttalt:

«Dette er en situasjon du har satt oss i, Justisminister!»
«Det er ditt mangel på lederskap, ditt mangel på håndtverk som har puttet oss i en situasjon der vi er nødt til å velge mellom å svekke fremdriften og eller putte unger i en situasjon der de må høre skyting i skolegården hver eneste dag!»

Beredskapssenteret fremstår som et symbolsenter og «fyrtårn» for FrP, ikke det beredskapstiltaket som Norge virkelig trenger.

  • Dette er et beredskapssenter som umuliggjør samvirketrening med andre beredskapsressurser, stikk i strid med anbefalingene til 22. juli-kommisjonen.
  • Dette beredskapssenteret vil sørge for at ressursene heller ikke i framtiden vil «finne hverandre», fordi det legges opp til isolering av trening.
  • 22. juli-kommisjonens klare anbefalinger om fokus på ledelse, samhandling, kultur og holdninger er totalt oversett. Også andre offentlige utredninger, Stortingsmeldinger og samarbeid med Forsvaret er «glemt» i planleggingen av senteret.
  • Planene for beredskapssenteret strider med eiers føringer på flere viktige punkter. Planene fokuserer på «design-to-cost», med en fast prislapp, i stedet for på hva Politiet virkelig trenger og kvaliteten på senteret.

Dette er et beredskapssenter der Politiet ikke får lov å øve slik de ønsker:

  • Verken med helikoptertrening eller hyppigheten og størrelsen av sprengninger med eksplosiver og treningsgranater.
  • Skytebanene får støyvoller og standplasser som er så innebygde at det ikke blir realistisk trening i forhold til vær og vind. Politiet må skyte gjennom munningsdempere for at det ikke skal støye over grenseverdiene fastlagt i reguleringsbestemmelsene.
  • Begrensninger i skytetidene, som reguleringsplanen fastsetter, gjør at verken Politiet eller beboere og Klima- og miljødepartementet egentlig er helt fornøyde.

Mange av premissene for støyutredningene er unntatt offentligheten. Støyutredningene var for «strenge» for prosjektet, slik at de  byttet akustiker for å sikre at planene ble vedtatt.

Nasjonale retningslinjer definerer støygrenser for gule støysoner. I slike soner frarådes det å bygge boliger, uten støyavbøtende tiltak. Prosjektet, på sin side, har karakterisert dette som «områder med lav til moderat støybelastning». Retningslinjene for staten presiserer at 15 % av befolkningen kan føle seg sterkt plaget av støy, også i utkanten av disse støyområdene. Prosjektet unnlater å kommentere eller bry seg om hvor mange boliger og personer som disse 15 % vil utgjøre.

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er utført med representanter fra Ski og Oppegård kommune, men ingen representanter fra Oslo kommune og heller ikke fra Vann- og avløpsetaten, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statsnett, Hafslund nett, Ruter eller Statens vegvesen.

Oslo kommunes poengtering av mangler i konsekvensanalysene er «glemt» i det videre planarbeidet. Barn, unge og organisasjoner i Oslo er i liten grad gitt mulighet for å påvirke planene. Konsekvensen for nye planlagte boligområder i Oslo er ikke vurdert. Støysonekart er ikke utarbeidet på den måten som Oslo kommune har bedt om, og det er ikke beskrevet hva slags samlet støysituasjon som befolkningen blir påført.
Helse og samfunnsøkonomiske konsekvenser for Oslo er ikke vurderert, selv om  bydelsoverlegen i Bydel Søndre Nordstrand etterlyser dette.
Resultatet er en statlig plan som har brutt med Plan- og bygningsloven og andre grunnleggende statlige retningslinjer.

Hovedtrasé for helikoptertrafikk er lagt over Gjersrud-Stensrud, der Oslo kommune har vedtatt planer for en ny bydel med 25.000 beboere.
Når Luftfartstilsynet startet behandlingen av konsesjon for helikopterplass, måtte de be Politidirektoratet kommentere høringsuttalelsene og rydde opp i svakhetene i den statlige reguleringsplanen. Reguleringsplanen har «glemt» at Statnett har kraftledning over området og har behov for inspeksjon av kraftlinjene. Statnetts automatiserte droner og egne helikoptre vil kunne komme i konflikt med helikoptertrafikken ved beredskapssenteret.

Prosjektet slår fast at

«Støy som følge av tiltaket vurderes å gi stor negativ konsekvens for friluftslivet. Støy i nærfriluftsområder anses å ha særskilt negativ konsekvens for barn og unges bruk av området på dagtid.»

Planene har fått massiv kritikk fra friluftsorganisasjoner, som opprinnelig ikke var invitert med i høringsrunden for helikopterplassen. Luftfartstilsynet har ennå ikke godkjent helikopterplassen, og det er fortsatt usikkert om en slik konsesjon er forenlig med Luftfartsloven i forhold til sikkerhetssoner og «allmenne hensyn». Områdene som blir berørt er friluftsområder med stor allmenn psykososial rekreasjonsverdi.

Forholdet til den juridisk bindende Støyforskriften for Oslo er fortsatt ikke avklart. Prosjektet innrømmer at helikoptertrafikk om natten vil gjøre at befolkningen må regne med å bli vekket regelmessig. Kommuneoverlegene har allerede varslet at de ikke vil nøle med å bruke Folkehelseloven til å begrense virksomheten, dersom dette viser seg nødvendig av hensyn til befolkningen.
Støyestimatene er usikre og det er vanskelig å vurdere konsekvenser av støyplager før senteret er bygget og virksomheten har startet opp.
Når beredskapssenteret er etablert, vil det ikke være andre muligheter for støyavbøtende tiltak enn å begrense virksomheten og øvingstidene til Politiet.

Dette er et beredskapssenter hvor ingen tilsynelatende skal overnatte, verken de som kommer fra distriktene for å trene eller de som har beredskap. Dermed er beredskapssenteret bare blitt et avstumpet treningssenter, uten fasiliteter for virkelig å støtte og håndtere personell som skal utgjøre beredskapen i Norge.

Godt nytt år til dere alle!

Julekveld Kolbotn
En fredelig kveld i desember 2017 på Kolbotn, før beredskapssenteret er bygget