Blog

Kampen om Kurud skytebane kan få konsekvenser også for skytebanene på Beredskapssenteret

Oppegård kommune ønsker å stenge Kurud skytebane umiddelbart. Oppegård skytterlag mener banen i dag, i følge «godkjente målinger», holder seg innenfor 58 dB. Sentralt i striden står Rieber Prosjekt AS som har utført disse støymålingene. Dag Rieber i Rieber Prosjekt AS står også bak støyestimatene for skytebanene på Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud.

Flere har sådd tvil om de konsekvens­utredninger og støyestimater som Dag Rieber har utført for Justis- og beredskaps­­­departementet angående skytebanene på beredskaps­­senteret. Nå ser det ut til at skepsisen til Dag Rieber og hans estimater er velbegrunnet.

Nøytrale støymålinger og utredninger

Oppegård kommune har fått Multiconsult og Brekke og Strand til å utføre støymålinger ved Kurud skytebane. I tillegg har Norsk forening mot støy utført støymålinger.

Felles for disse tre akustiker­miljøene (spesialister på støy, estimater og målinger) er at de konkluderer med at støynivået IKKE holder seg innenfor de LAImax 60 dB som Rieber Prosjekt mener å kunne påvise i rapport datert 12.09.2018. Det er denne støygrensen på 60 dB som er satt som krav av Oppegård kommune og endelig fastsatt av Fylkesmannen og Miljødirektoratet.

Multiconsult målte 27.10.2018 støy på nesten LAImax 70 dB for enkelte av hendelsene. Brekke og Strand gjorde 21.11.2018 målinger der en del av hendelsene var over LAImax 75 dB og på det meste over 80 dB. Målingen utført av Brekke og Strand ble utført av den konsulenten i Norge som kanskje har best kunnskap om skytestøy.

Under måleperioden ble det registrert 260 hendelser med LAImaks over 60 dB. Av disse var 2 % over 75 dB, 8 % over 70 dB og 43 % over 65 dB.

Brekke og Strand 21.11.2018

En forskjell på 10 – 20 dB i målinger i forhold til Rieber sin rapport er svært mye! Det gjør at Stopp støyen på nytt stiller spørsmål om utredningene for skytebanene ved beredskapssenteret på Taraldrud er å stole på.

Oppegård skytterlag slår seg sammen med Norges Skytterforbund

Oppegård skytterlag får økonomisk bistand fra Norges Skytter­­forbund i kampen mot Oppegård kommune og de støyrammede naboene av skyte­banene. Dette er blitt en prinsippsak for Skytter­­forbundet sier de.

Nasjonale retningslinjer og kommunens støygrenser

Norges Skytterforbund sier de mener det er unikt når kommunen tilsidesetter de nasjonale retningslinjene i T-1442. Det viser at forbundet ikke vet forskjellen på retningslinjer og juridisk bindende støygrenser. De har heller ikke forstått det entydige svaret de tidligere har fått fra både Fylkesmannen og Miljødirektoratet.

De juridisk bindende støygrensene ved Kurud skytebane er de samme som er gjort juridisk bindende i kommuneplanen 2011-2022. Skytterklubben bør kunne forstå at de støygrenser, fra tidligere versjon av T-1442, som kommunestyret har gjort juridisk bindende, også skal gjelde for Kurud. Både Fylkesmannen og Miljø­direktoratet har slått fast at støy­grensene angitt i de nyeste T-1442 kun er veiledende og at forurensnings­myndigheter står fritt i å sette strengere grenseverdier, slik f.eks. gjeldende kommune­plan i Oppegård har gjort det.

Argumentene til Oppegård skytterlag og Dag Rieber tyder på at de mener de kan regelverket for skytestøy bedre enn Oppegård kommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Miljødirektoratet, Norsk forening mot støy, Multiconsult og Brekke og Strand.

Vi tror Oppegård skytterlag og Dag Rieber er på svært tynn is og er glad for at Norges Skytterforbund har gjort dette til en prinsippsak. Dette kan få store følger, ikke bare for Kurud skytebane.

Rieber Prosjekt AS

Oppegård skytterlag har benyttet Rieber Prosjekt AS til sine støy­beregninger og støy­målinger. Dag Rieber er mye benyttet av Det frivillige Skytter­vesen og Norges Skytterforbund og det har derfor blitt stilt spørsmåls­tegn ved hvor nøytrale Rieber Prosjekt AS er.

Når Oppegård skytterlag måtte dokumentere at de holdt seg under 60 dB, gikk oppdraget til Rieber Prosjekt AS. Rieber leverte en rapport der støyen påstås å være målt til 58 dB, akkurat under grenseverdien som kreves.

Norsk forening mot støy har i brev 25.03.2019 uttalt følgende om den støyrapporten som Rieber Prosjekt AS har utført for Oppegård skytterlag:

Vi mener at Riebers rapport har tydelige manipulerende trekk og ikke er egnet til å opplyse.

Norsk forening mot støy, 25.03.2019

Utredning for beredskapssenteret

Rieber Prosjekt AS er altså samme firma som har foretatt støyestimater for beredskaps­senteret på Taraldrud, der det også har vært stilt spørsmål omkring støyutredningene.

Mange har spurt seg om hvorfor Asplan Viak, som gjorde de første utredningene av støy for beredskapssenteret, ble byttet ut med Dag Rieber. Kanskje greide ikke Asplan Viak å presentere de støy­rapportene som Justis- og beredskaps­­departementet ønsket seg? Dag Rieber uttalte i hvert fall at han mente at akustikeren fra Asplan Viak var for konservativ.

Kanskje var Asplan Viak «for nøytral» til å framskaffe de tallene som Justis- og beredskaps­departementet trengte for å få senteret vedtatt?

Justis- og beredskapsdepartementet ser ut til å ha vært villig til å satse tre milliarder kroner på at deres omstritte akustiker ikke har tatt feil i sine estimater.

.. et krav om at banen skal stenges

Fylkesmannen i Oslo og Viken meddelte i brev 18.12.2018 til skytter­laget at de forbyr alle former for skytestevner ved skyte­banene. De slår fast at støyen ikke på noe tidspunkt skal overstige LAImax 60 dB ved nærmeste støy­utsatte bolig.

Skytterlaget har ikke greid å tilfredsstille de fastlagte støygrensene. Kommunen har derfor besluttet å legge ned skytebanene.

På vegne av Oppegård kommune heves med dette grunnleieavtale med Oppegård skytterlag (heretter «Skytterlaget») av 14.07.1992 med virkning fra 01.02.2019. Fristen for å rydde og istandsette arealet settes til 01.10.2019.
Grunnlaget for heving av grunnleieavtalen er vesentlig mislighold fra Skytterlagets side.

Brækhus Advokatfirma DA, 16.01.201

I brev datert 30.01.2019 krever advokat Sven Knagenhjelm, på vegne av Oppegård skytterlag, at kravet om heving av leieavtale avvises. Der henviser skytterklubben igjen til rapporten fra Rieber Prosjekt AS, selv om konklusjonene i den er tilbakevist av tre uavhengige fagmiljøer.

Advokatforum skriver i brev 28.12.2018 på vegne av Oppegård skytterlag og som kommentar til vedtak i Miljødirektoratet:

I realiteten er det ikke mulig å oppfylle et krav om at støygrensen aldri skal overstige 60 dB (LAImax). Om man skulle ta direktoratets vedtak på ordet, innebærer det i realiteten et krav om at banen skal stenges.

Advokatforum i brev til Fylkesmannen 28.12.2018

Dermed ser det ut til at skytterlaget og deres advokater selv er klar over hvilken konklusjon som er den riktige:
Kurud skytebane, og andre skytebaner som ikke greier å tilfredsstille krav til støygrenser, må stenges.

Krav om kontrollmålinger ved beredskapssenteret

Heldigvis har kommunene satt krav til at uavhengige akustikere skal utføre kontrollmålinger ved beredskaps­senteret, når skyte­banene står klare. De to konsulentfirmaene som foreløpig er aktuelle for «tredjeparts­kontroll» er de to samme firmaene som påviste at støy­målingene fra Dag Rieber på Kurud var misvisende.

Dersom det viser seg at uavhengige akustikermiljøer som Multiconsult og Brekke og Strand kommer med tilsvarende dom over skytebanene på beredskapssenteret på Taraldrud, er det tvilsomt om skytebanene på Taraldrud noen gang vil kunne benyttes slik de var planlagt.

Dersom beredskaps­senteret ikke kan brukes som forutsatt, vil beslutningen om å legge beredskapssenteret til Taraldrud bli en svært kostbar beslutning. Dette bør også få politiske konsekvenser.

Les mer om striden rundt Kurud skytebane på sidene til Oppegård Avis:

https://www.oavis.no/artikler/nyheter-oppegard-skytterlag-far-okonomisk-stotte-i-kampen-mot-kommunen-br/462908

Nasjonal støykonferanse 2018

Norsk forening mot støy avholder Nasjonal støykonferanse 2018, tirsdag 17. april kl 09:00 – 15:30.
Konferansen er gratis og holdes i Oslo kongressenter, Møterom Forum, Youngs gt. 21 (Youngstorget).
Påmelding skjer via e-post post@stoyforeningen.no, husk å merk Påmeldingen Støykonferanse.

Stopp støyen! og Norsk forening mot støy hadde fellesstand om støy under Arendalsuka i august 2017 og har hele tiden samarbeidet nært.
På årets nasjonale støykonferanse skal også Stopp støyen være med som foredragsholdere. Linda Nilsen Methi og Paal Sjøvall vil forsøke å presentere hvordan Stopp støyen har jobbet og de utfordringer som bevegelsen har møtt underveis.

Linda og Paal

Program:

08:50 – 09:05 Kaffe og te. Registrering
09:10 – 09:20 Velkommen. Styreleder Hans Otto Watne, Norsk forening mot støy
09:20 – 09:40 Den norske og internasjonale støysituasjonen.
Noen overblikk sett fra EU kommisjonens Noise expert group og fra Norsk forening mot støy. Ved Ingunn Milford og Ulf Winther
09:40 – 10:00 Trafikkselskapet Ruters støystrategi for t-bane og trikk.
Teknisk sjef Erik Sletten, Infrastruktur Sporveien, presenterer strategien for å redusere støy

10:15 – 10:30      KAFFE- OG TEPAUSE

I – Støy, støytiltak, forebygging og kamp mot støy

10:30 – 10:50 Stopp støyen – Utfordringen med tvinge et forsøk på overkjørende statlig regulering over til en demokratisk dialog med beboerne.
Strategi, organisering, og taktikk. Presentert av aktivistene Linda Nilsen Methi og Paal Sjøvall.
10:50 – 11:10 Forsvarsbygg skal støyisolere 1000 hus.
Omfattende støyprosjekt skal gjøre nabolaget til den nye F 35 kampflybasen beboelig. ved representant fra Forsvarsbyggs eiendomsseksjon.
11:25 – 11:45 Nasjonal dronestrategi og miljøutfordringene som må løses.
Ved rådgiver Kadus Basit, Samferdselsdepartementet
11:50 – 12:10 Utdeling av årets støypris, æresprisen ÅRETS STØYDEMPER 2018.

12:30 – 13:30    LUNSJ

II – Støy og sykdom, og redusert livskvalitet

13:30 – 14:00 Støy farlig for hjertet. Ny omfattende forskning om støy og kardiovaskulær sykdom vekker internasjonal oppsikt.
Ved forskningssjef Mette Sørensen, Det danske kreftsenter
14:00 – 14:20 Støy i restauranter, livskvalitet og universell utforming.
Gode lydmiljøer er et krav i universell utforming. Ved interessepolitisk rådgiver Marte Oppedal Vale, Hørselshemmedes Landsforbund.

14:20 – 14:35    KAFFE- OG TEPAUSE

III – Handlingsplaner og håndtering av støy – hva må til for å ta vare på velferd og helse

14:35 – 14:55 Støy i restauranter – den akustiske siden av saken.
Ved fagsjef akustikk, Ingunn Milford, Multiconsult
14:55 – 15:15 Nabostøy – omfattende støyutfordring og fragmentert regelverk.
Om Støyforeningens forslag til nabostøyveileder. Ved Ulf Winther, Norsk forening mot støy
15:15 – 15:40 Handlingsplanene mot støy – hvor fører de oss, og hva skal til for vi skal ta planene på alvor?
Ved seniorrådgiver Steven Gersh, Norsk forening mot støy.
15:40 – 16:00 Eurocities anbefaling til gode støyhandlingsplaner.
Kort oppsummering av dagen.
Ved Ulf Winther

Nærmere om internasjonal foredragsholder:

Mette Sørensen is a senior scientist at the Department of Environment and Cancer at the Danish Cancer Society in Copenhagen, Denmark – an institute she has worked in since the awarding of her PhD in 2003. Sørensen leads a European Research Council starting grant project, “Health consequences of noise exposure from road traffic to establish (QUIET)”. For this, she studies the health effects of traffic noise on fertility, birth weight, cognitive performance, infections, cancer and cancer survival. Sørensen was awarded her PhD degree in health science from Copenhagen University in 2003. In 1998, she also received her master’s degree at Copenhagen University. February 2018 she was a part of the international research team delivering the report Environmental Noise and the Cardiovascular System to The American College of Cardiology.

Om Norsk forening mot støy:

Norsk forening mot støy er en landsdekkende medlemsorganisasjon som arbeider for å redusere støyplager og forebygge støybelastning i Norge, for derved å sikre en bedre livskvalitet. Foreningen ble etablert i 1963.
Hvert år mottar Norsk forening mot støy mer enn 5 000 direkte henvendelser om støyrelaterte spørsmål, og har derfor et omfattende bilde av støyutfordringer i Norge.

Det koster kr 300,- for privatpersoner å bli medlem i Norsk forening mot støy. Du kan melde deg inn som medlem i Norsk forening mot støy via følgende side: http://www.stoyforeningen.no/Bli-medlem

Arendalsuka

Nasjonal støykonferanse 2018:

Støy, bomiljø, fortetting og helserisiko. Hvem og hva skal verne mot støy?

Hva gjør støy med helsa vår? Hva er gode og helsebringende omgivelser for barn og voksne? Støy er miljøproblemet som rammer flest mennesker. Hvordan forebygge støy og forme gode lydmiljøer? Hvem verner mot støy?
Meld deg på Støyforeningens konferanse tirsdag 17.april. Max 100 deltakere. Velkommen!

Dato: Tirsdag 17. april. Kl. 09:00 til 15:30
Arrangør: Norsk forening mot støy
Gratis adgang. Påmelding av hensyn til lunsj og annen enkel servering.
Kontaktperson for påmelding: Steven Gersh/Ulf Winther, Telefon: 22 87 04 20

Påmelding til epost: post@stoyforeningen.no
Merk påmeldingen: Påmelding støykonferanse

Frivillighetsprisen 2017

Utdeling

Frivillighetsprisen 2017 er tildelt Stopp støyen!

Linda setter ord på det vi i Stopp støyen følte da vi 30. januar 2018 fikk vite at vi vant Frivillighetsprisen i Oppegård kommunes hedring 2017 i Kolben!

Ordførens begrunnelse

Vinneren har med kunnskap, engasjement og stor innsats arbeidet for en veldig viktig sak som har stor betydning for nettopp trivsel og livskvalitet.

Bak vinneren står en rekke personer, hvorav mange over lang tid allerede var aktive som frivillige.

Jeg tror vel aldri vi har sett et slik engasjement i Oppegård.

For denne viktige innsatsen deles Frivillighetsprisen for 2017 ut til Stopp støyen!

Stopp Støyen kom på banen under etableringen av beredskapssenteret på Taraldrud og har jobbet på mange felt for å hindre negative effekter av beredskapssenteret med særlig vekt på støy og barn og unges oppvekstvilkår og læringsmiljø.

Stopp Støyen fikk årets frivillighetspris for å ha vist et helt spesielt pågangsmot, kreativitet og innsats.

Takketale fra Stopp støyen v/Helge

Det har vært litt av en reise!

Det begynte på mange måter i den salen her 22. mai, når vi var på et folkemøte og ble presentert et beredskapssenter og hvordan det skulle være.
Og da var det mange som fikk sjokk! For det var et ganske annet bilde enn det som hadde blitt presentert bare et halvår tidligere.

Så hadde vi en første samling på Tårnåsen skole, 31. mai. Og sammen med elevrådet, og tre jenter spesielt, fra Tårnåsen skole som var med å dra i gang dette her.

Og fra 31. mai og sommeren så er det egentlig som jeg har vært på et godstog som bare har dundret av gårde.

Mange har spurt meg: Hva er Stopp støyen?
Og da har jeg begynt å si hva Stopp støyen ikke er. For Stopp støyen er ikke noen forening, vi er ikke noen organisasjon og vi er ikke noe politisk parti eller noen politisk gruppering sånn sett. Vi er et frivillig engasjement.

Alt det folkeengasjementet og frivilligheten som har vært rundt det. For det er ikke Paal, Caroline og meg som er ansvarlig for alle de arrangementene. Det er de som deltar og trekker i trådene!

Og kanskje det fineste og varmeste som har kommet ut av aktivitetene og kampen vår så langt, det er nytt vennskap og nye bekjente! Jeg har blitt kjent med så mange folk i Oppegård som jeg ikke ante hvem jeg var før.
Det er blitt som en eneste stor familie! Og det gir en felles kamp som gir folk en god unnskyldning for å snakke sammen, når du er på butikken eller når du står på sidelinjen på et idrettsarrangement – eller på foreldremøter eller hvor det måtte være.
Så på mange måter er 2017 blitt det året der vi er kommet nærmere hverandre, i hvert fall i lokalmiljøet. Og det er på mange måter det jeg er mest takknemlig for, det vi har fått til på den siden. På mange måter er vi blitt en liten landsby. En landsby der folk tar vare på hverandre og tar ansvar for hverandre.

Og så er vi også veldig glad for at vi ble hørt i budsjettforhandlingene. Og at den nye regjeringen som ble dannet nå hadde med i sin regjeringsplattform at beredskapssenteret skal realiseres i samarbeid med det lokale miljøet og naboer!

Og så er vi fortsatt bekymret for hvordan dette skal bli. Nå blir senteret bygd, men i akkurat hvilken form og fasong, der er det fortsatt ting å gå på.

Vi skal jobbe videre og vise ære på denne Frivillighetsprisen!

Fra OAvis.no

Se mer om ordførerens hedring på sidene til Oppegård Avis:
https://www.oavis.no/artikler/video-oppegard-talenter-hedret/429556

Frivillighetsprisen 2017
Frivillighetsprisen 2017

Gratulerer med ny blågrønn regjering

Stopp støyen gratulerer Høyre, FrP og Venstre med beslutningen om å danne ny felles regjering

Stopp støyen har lest dokumentet som skal danne plattformen for regjeringssamarbeidet. Vi er glad for at lokalmiljøet og naboer inviteres med i et samarbeid, slik at flesteparten av konfliktene forhåpentligvis kan løses før senteret tas i bruk.

Fullføre beredskapssenteret på Taraldrud innen planlagt tid, i tråd med reguleringsplanen og i samarbeid med lokalmiljøet og naboer.

Skytebaner må bygges inn og helikopterbasen flyttes til Rygge

Stopp støyen har hele tiden sagt at den beste løsningen, for alle parter, er at skytebaner bygges inn og at helikoptrene flyttes til Rygge eller et annet passende sted. Det mener vi fortsatt er nødvendig for å unngå at støyen fra senteret kommer i konflikt med kommunale støygrenser og Folkehelse-loven.

I likhet med Norsk forening mot støy og mange av de politiske partiene på Stortinget, mener vi at det hadde vært en fordel om det hadde vært gjort en ekstern evaluering av prosjektet. En slik evaluering kunne bedre ha klarlagt hvilke konfliktsituasjoner som vil oppstå med lokalmiljøet. Planlegging av tiltak bør komme på plass før byggingen starter opp. Forhåpentligvis vil samarbeid med lokalmiljø og naboer kunne oppnå samme effekt.

En ekstern evaluering kunne imidlertid også kunne gitt en bedre kost-nytte-analyse av de store bevilgninger som må på plass de neste årene og av hvordan prosessen har vært utført.

Konsesjon for helikopterplass

Konsesjonen for beredskapssenterets helikopterplass er nå under behandling. Konsesjonen er rettslig sett uavhengig av reguleringsplanen, slik at Luftfartstilsynet må gjøre en ny og uavhengig vurdering.

Behandlingen hos Luftfartstilsynet viser at konsekvensutredningene for beredskaps­senteret har vært mangelfulle og at problemområder er ”gjemt bort” i reguleringsplanene.

Statnett har behov for å gjennomføre inspeksjoner med droner eller helikopter langs master og ledningsspenn som går over den østlige delen av området som er regulert til beredskapssenter. Helikoptertrafikk ved beredskapssenteret vil dermed komme i konflikt med Statnett sitt behov for inspeksjon av kraftledninger i området.

Konsekvensutredning for helikopterstøy er ikke utført i samsvar med de statlige retningslinjer for behandling av støy. Helikoptertrafikk vil få store konsekvenser for Sør- og Østmarka, der støynivåene vil overstige støygrenser som er anbefalt i de statlige retningslinjene for støy. Dette framkommer ikke i beslutningen av den statlige regulerings­planen.

Helikoptertrafikk fra beredskapssenteret vil komme i konflikt med utbygging av Gjersrud-Stensrud i Oslo, med nye 25.000 beboere og til andre områder i Ski, Oppegård og Oslo der det vil komme en fortetning av bebyggelse.

Stopp støyen minner om at Norsk Luftambulanse tidligere måtte avvikle sin virksomhet på Berghagan på Langhus, ikke langt fra Taraldrud, på grunn av støykonflikt med naboer.
Prosjektet har selv innrømmet at helikopterstøyen om natten vil bli så høy at deler av befolkningen må regne med å bli vekket regelmessig.

Nå blir det opp til Luftfartstilsynet å avgjøre om planlagt helikopterplass er i strid med luftfartsloven, der vurdering av støy skal vurderes opp mot andre samfunnshensyn.
Stopp støyen mener at løsningen er å flytte helikopterbasen til Rygge og å etablere en mindre landingsplass (helipad) som bare skal benyttes i nødsituasjoner eller enkeltvise øvelser.

Vern av Marka og naturopplevelsesverdier

I 2013 vedtok regjeringen vern av de første fire friluftslivsområder i Oslo. Eventyrskogene ved Spinneren og Hauktjern friluftslivsområde er to av disse områdene. Særlig Spinneren-området vil imidlertid nå kunne bli sterkt forringet av støy fordi helikoptertraseer er planlagt lagt rett over eller i nærheten av de vernede områdene. Den kongelige resolusjonen fra 2013 slo fast at disse områdene i Østmarka skiller seg ut fra andre områder i Marka ved at de har særskilte kvaliteter som gir store natur­opplevelsesverdier i form av gammel skog som fremstår som urørt og naturlig.

Venstre har lenge arbeidet med å få etablert nasjonalpark i Østmarka. Stortinget sa i fjor nei til dette, på tross av at Oslo, Lørenskog, Ski, Rælingen og Oppegård kommune alle ønsker en slik nasjonalpark i Østmarka velkommen.

Stopp støyen har lenge vært bekymret over at det ikke er utført noen konsekvens-utredning av at helikoptertraseer er planlagt lagt over disse svært viktige Marka­områdene. Verdifulle naturopplevelser for befolkningen i hovedstadsområdet må sikres, slik at de kan være et varig og viktig bidrag til folkehelsen i regionen.

Skytestøy og kommunale støygrenser

Stopp støyen har registrert at Justis- og beredskapssenteret har utarbeidet nye støysone­kart for skytestøy etter at reguleringsplanen ble vedtatt. Disse støykartene viser at deler av bebyggelse vil få støy som overstiger 60 dB, som er den grensen som er fastsatt i kommunale grenseverdier for skytestøy. Dette er stikk i strid med de forsikringer og løfter som ble gitt i forkant av vedtak av reguleringsplan.

Stopp støyen mener derfor at skyteanleggene først som sist må planlegges som innebygde anlegg for at Politiet skal kunne trene slik de ønsker, uten at de vil bli pålagt ytterliggere restriksjoner av Kommuneoverleger når senteret står ferdig.

Vil helikoptre og beredskapssenteret gå ut over Politiets andre oppgaver og behov?

Mange har reagert på hvor kostbart politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud vil være. De frykter at bevilgninger til nye politihelikoptre og senteret på Taraldrud vil gå ut over bevilgninger til Politiet og beredskapstiltak på andre områder. Stopp støyen deler denne bekymringen. Vi håper at Politiet og annet beredskapsarbeid ikke blir skade­lidende av at beredskapssenteret nå endelig realiseres og at bevilgninger prioriteres til dette.

Nasjonalt senter?

Den nye, politiske plattformen slår fast at de vil styrke beredskapen for at Norge skal være bedre forberedt til å håndtere kriser og alvorlige situasjoner. Stopp støyen håper det da legges vekt på en beredskap som dekker hele landet. Vi mener at plasseringen av beredskapssenteret er feil dersom dette virkelig skal være et nasjonalt anlegg, bl.a. fordi det ligger for langt unna en flyplass og statens andre beredskapsressurser.

Mange har lurt på om senteret virkelig vil kunne bli et nasjonalt beredskapssenter. Noen kaller det en avansert politistasjon for Østlandet, andre kaller det for et treningssenter eller et politisk symbolprosjekt for FrP.

Stopp støyen fortsetter sitt arbeid både for å sikre interessen for lokalbefolkningen ved Taraldrud, men også for å sikre at beredskapssenteret blir et senter som best mulig skal fylle sin funksjon.

Vi er glad for at regjeringen inviterer nærbefolkningen til et slikt samarbeid og ser fram til samtaler med den nye ministeren.