Gratulerer med ny blågrønn regjering

Stopp støyen gratulerer Høyre, FrP og Venstre med beslutningen om å danne ny felles regjering

Stopp støyen har lest dokumentet som skal danne plattformen for regjeringssamarbeidet. Vi er glad for at lokalmiljøet og naboer inviteres med i et samarbeid, slik at flesteparten av konfliktene forhåpentligvis kan løses før senteret tas i bruk.

Fullføre beredskapssenteret på Taraldrud innen planlagt tid, i tråd med reguleringsplanen og i samarbeid med lokalmiljøet og naboer.

Skytebaner må bygges inn og helikopterbasen flyttes til Rygge

Stopp støyen har hele tiden sagt at den beste løsningen, for alle parter, er at skytebaner bygges inn og at helikoptrene flyttes til Rygge eller et annet passende sted. Det mener vi fortsatt er nødvendig for å unngå at støyen fra senteret kommer i konflikt med kommunale støygrenser og Folkehelse-loven.

I likhet med Norsk forening mot støy og mange av de politiske partiene på Stortinget, mener vi at det hadde vært en fordel om det hadde vært gjort en ekstern evaluering av prosjektet. En slik evaluering kunne bedre ha klarlagt hvilke konfliktsituasjoner som vil oppstå med lokalmiljøet. Planlegging av tiltak bør komme på plass før byggingen starter opp. Forhåpentligvis vil samarbeid med lokalmiljø og naboer kunne oppnå samme effekt.

En ekstern evaluering kunne imidlertid også kunne gitt en bedre kost-nytte-analyse av de store bevilgninger som må på plass de neste årene og av hvordan prosessen har vært utført.

Konsesjon for helikopterplass

Konsesjonen for beredskapssenterets helikopterplass er nå under behandling. Konsesjonen er rettslig sett uavhengig av reguleringsplanen, slik at Luftfartstilsynet må gjøre en ny og uavhengig vurdering.

Behandlingen hos Luftfartstilsynet viser at konsekvensutredningene for beredskaps­senteret har vært mangelfulle og at problemområder er ”gjemt bort” i reguleringsplanene.

Statnett har behov for å gjennomføre inspeksjoner med droner eller helikopter langs master og ledningsspenn som går over den østlige delen av området som er regulert til beredskapssenter. Helikoptertrafikk ved beredskapssenteret vil dermed komme i konflikt med Statnett sitt behov for inspeksjon av kraftledninger i området.

Konsekvensutredning for helikopterstøy er ikke utført i samsvar med de statlige retningslinjer for behandling av støy. Helikoptertrafikk vil få store konsekvenser for Sør- og Østmarka, der støynivåene vil overstige støygrenser som er anbefalt i de statlige retningslinjene for støy. Dette framkommer ikke i beslutningen av den statlige regulerings­planen.

Helikoptertrafikk fra beredskapssenteret vil komme i konflikt med utbygging av Gjersrud-Stensrud i Oslo, med nye 25.000 beboere og til andre områder i Ski, Oppegård og Oslo der det vil komme en fortetning av bebyggelse.

Stopp støyen minner om at Norsk Luftambulanse tidligere måtte avvikle sin virksomhet på Berghagan på Langhus, ikke langt fra Taraldrud, på grunn av støykonflikt med naboer.
Prosjektet har selv innrømmet at helikopterstøyen om natten vil bli så høy at deler av befolkningen må regne med å bli vekket regelmessig.

Nå blir det opp til Luftfartstilsynet å avgjøre om planlagt helikopterplass er i strid med luftfartsloven, der vurdering av støy skal vurderes opp mot andre samfunnshensyn.
Stopp støyen mener at løsningen er å flytte helikopterbasen til Rygge og å etablere en mindre landingsplass (helipad) som bare skal benyttes i nødsituasjoner eller enkeltvise øvelser.

Vern av Marka og naturopplevelsesverdier

I 2013 vedtok regjeringen vern av de første fire friluftslivsområder i Oslo. Eventyrskogene ved Spinneren og Hauktjern friluftslivsområde er to av disse områdene. Særlig Spinneren-området vil imidlertid nå kunne bli sterkt forringet av støy fordi helikoptertraseer er planlagt lagt rett over eller i nærheten av de vernede områdene. Den kongelige resolusjonen fra 2013 slo fast at disse områdene i Østmarka skiller seg ut fra andre områder i Marka ved at de har særskilte kvaliteter som gir store natur­opplevelsesverdier i form av gammel skog som fremstår som urørt og naturlig.

Venstre har lenge arbeidet med å få etablert nasjonalpark i Østmarka. Stortinget sa i fjor nei til dette, på tross av at Oslo, Lørenskog, Ski, Rælingen og Oppegård kommune alle ønsker en slik nasjonalpark i Østmarka velkommen.

Stopp støyen har lenge vært bekymret over at det ikke er utført noen konsekvens-utredning av at helikoptertraseer er planlagt lagt over disse svært viktige Marka­områdene. Verdifulle naturopplevelser for befolkningen i hovedstadsområdet må sikres, slik at de kan være et varig og viktig bidrag til folkehelsen i regionen.

Skytestøy og kommunale støygrenser

Stopp støyen har registrert at Justis- og beredskapssenteret har utarbeidet nye støysone­kart for skytestøy etter at reguleringsplanen ble vedtatt. Disse støykartene viser at deler av bebyggelse vil få støy som overstiger 60 dB, som er den grensen som er fastsatt i kommunale grenseverdier for skytestøy. Dette er stikk i strid med de forsikringer og løfter som ble gitt i forkant av vedtak av reguleringsplan.

Stopp støyen mener derfor at skyteanleggene først som sist må planlegges som innebygde anlegg for at Politiet skal kunne trene slik de ønsker, uten at de vil bli pålagt ytterliggere restriksjoner av Kommuneoverleger når senteret står ferdig.

Vil helikoptre og beredskapssenteret gå ut over Politiets andre oppgaver og behov?

Mange har reagert på hvor kostbart politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud vil være. De frykter at bevilgninger til nye politihelikoptre og senteret på Taraldrud vil gå ut over bevilgninger til Politiet og beredskapstiltak på andre områder. Stopp støyen deler denne bekymringen. Vi håper at Politiet og annet beredskapsarbeid ikke blir skade­lidende av at beredskapssenteret nå endelig realiseres og at bevilgninger prioriteres til dette.

Nasjonalt senter?

Den nye, politiske plattformen slår fast at de vil styrke beredskapen for at Norge skal være bedre forberedt til å håndtere kriser og alvorlige situasjoner. Stopp støyen håper det da legges vekt på en beredskap som dekker hele landet. Vi mener at plasseringen av beredskapssenteret er feil dersom dette virkelig skal være et nasjonalt anlegg, bl.a. fordi det ligger for langt unna en flyplass og statens andre beredskapsressurser.

Mange har lurt på om senteret virkelig vil kunne bli et nasjonalt beredskapssenter. Noen kaller det en avansert politistasjon for Østlandet, andre kaller det for et treningssenter eller et politisk symbolprosjekt for FrP.

Stopp støyen fortsetter sitt arbeid både for å sikre interessen for lokalbefolkningen ved Taraldrud, men også for å sikre at beredskapssenteret blir et senter som best mulig skal fylle sin funksjon.

Vi er glad for at regjeringen inviterer nærbefolkningen til et slikt samarbeid og ser fram til samtaler med den nye ministeren.

Stopp støyen er nominert til Frivillighetsprisen!

– Jeg er både stolt og veldig ydmyk. Dette er jo en gruppering som har holdt det gående gjennom bare et drøyt halvår, så det var ikke forventet å få denne nominasjonen. Men du verden, så hyggelig det er, sier Helge Marstrander til Oppegård Avis, som kunngjorde nominasjonene.

Oppegård kommunes frivillighetspris deles ut hvert år, til en person eller gruppe som utfører uegennyttig innsats til beste for innbyggerne, eller som har bidratt til bedret trivsel og livskvalitet for andre, over lengre tid eller av betydelig omfang.

Ordfører Thomas Sjøvold deler ut Frivillighetsprisen for 2017 i Kolben 30. januar.

Takk til alle som har bidratt!

 

Godt nytt år!

Stopp støyen ønsker alle et godt nytt år!

God jul fra Stopp støyen!
God jul og godt nytt år fra Stopp støyen!

I løpet av det nye året vil forhåpenligvis enda flere se at beredskapssenteret, slik det foreligger nå, er en dårlig løsning for alle parter.

Justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen (FrP) hevder fortsatt:

«Dette er et godt prosjekt! Jeg er stolt av prosjektet, som det er gjort et godt og raskt arbeid på!»

Hadja Tajik (Ap) har imidlertid uttalt:

«Dette er en situasjon du har satt oss i, Justisminister!»
«Det er ditt mangel på lederskap, ditt mangel på håndtverk som har puttet oss i en situasjon der vi er nødt til å velge mellom å svekke fremdriften og eller putte unger i en situasjon der de må høre skyting i skolegården hver eneste dag!»

Beredskapssenteret fremstår som et symbolsenter og «fyrtårn» for FrP, ikke det beredskapstiltaket som Norge virkelig trenger.

  • Dette er et beredskapssenter som umuliggjør samvirketrening med andre beredskapsressurser, stikk i strid med anbefalingene til 22. juli-kommisjonen.
  • Dette beredskapssenteret vil sørge for at ressursene heller ikke i framtiden vil «finne hverandre», fordi det legges opp til isolering av trening.
  • 22. juli-kommisjonens klare anbefalinger om fokus på ledelse, samhandling, kultur og holdninger er totalt oversett. Også andre offentlige utredninger, Stortingsmeldinger og samarbeid med Forsvaret er «glemt» i planleggingen av senteret.
  • Planene for beredskapssenteret strider med eiers føringer på flere viktige punkter. Planene fokuserer på «design-to-cost», med en fast prislapp, i stedet for på hva Politiet virkelig trenger og kvaliteten på senteret.

Dette er et beredskapssenter der Politiet ikke får lov å øve slik de ønsker:

  • Verken med helikoptertrening eller hyppigheten og størrelsen av sprengninger med eksplosiver og treningsgranater.
  • Skytebanene får støyvoller og standplasser som er så innebygde at det ikke blir realistisk trening i forhold til vær og vind. Politiet må skyte gjennom munningsdempere for at det ikke skal støye over grenseverdiene fastlagt i reguleringsbestemmelsene.
  • Begrensninger i skytetidene, som reguleringsplanen fastsetter, gjør at verken Politiet eller beboere og Klima- og miljødepartementet egentlig er helt fornøyde.

Mange av premissene for støyutredningene er unntatt offentligheten. Støyutredningene var for «strenge» for prosjektet, slik at de  byttet akustiker for å sikre at planene ble vedtatt.

Nasjonale retningslinjer definerer støygrenser for gule støysoner. I slike soner frarådes det å bygge boliger, uten støyavbøtende tiltak. Prosjektet, på sin side, har karakterisert dette som «områder med lav til moderat støybelastning». Retningslinjene for staten presiserer at 15 % av befolkningen kan føle seg sterkt plaget av støy, også i utkanten av disse støyområdene. Prosjektet unnlater å kommentere eller bry seg om hvor mange boliger og personer som disse 15 % vil utgjøre.

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er utført med representanter fra Ski og Oppegård kommune, men ingen representanter fra Oslo kommune og heller ikke fra Vann- og avløpsetaten, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statsnett, Hafslund nett, Ruter eller Statens vegvesen.

Oslo kommunes poengtering av mangler i konsekvensanalysene er «glemt» i det videre planarbeidet. Barn, unge og organisasjoner i Oslo er i liten grad gitt mulighet for å påvirke planene. Konsekvensen for nye planlagte boligområder i Oslo er ikke vurdert. Støysonekart er ikke utarbeidet på den måten som Oslo kommune har bedt om, og det er ikke beskrevet hva slags samlet støysituasjon som befolkningen blir påført.
Helse og samfunnsøkonomiske konsekvenser for Oslo er ikke vurderert, selv om  bydelsoverlegen i Bydel Søndre Nordstrand etterlyser dette.
Resultatet er en statlig plan som har brutt med Plan- og bygningsloven og andre grunnleggende statlige retningslinjer.

Hovedtrasé for helikoptertrafikk er lagt over Gjersrud-Stensrud, der Oslo kommune har vedtatt planer for en ny bydel med 25.000 beboere.
Når Luftfartstilsynet startet behandlingen av konsesjon for helikopterplass, måtte de be Politidirektoratet kommentere høringsuttalelsene og rydde opp i svakhetene i den statlige reguleringsplanen. Reguleringsplanen har «glemt» at Statnett har kraftledning over området og har behov for inspeksjon av kraftlinjene. Statnetts automatiserte droner og egne helikoptre vil kunne komme i konflikt med helikoptertrafikken ved beredskapssenteret.

Prosjektet slår fast at

«Støy som følge av tiltaket vurderes å gi stor negativ konsekvens for friluftslivet. Støy i nærfriluftsområder anses å ha særskilt negativ konsekvens for barn og unges bruk av området på dagtid.»

Planene har fått massiv kritikk fra friluftsorganisasjoner, som opprinnelig ikke var invitert med i høringsrunden for helikopterplassen. Luftfartstilsynet har ennå ikke godkjent helikopterplassen, og det er fortsatt usikkert om en slik konsesjon er forenlig med Luftfartsloven i forhold til sikkerhetssoner og «allmenne hensyn». Områdene som blir berørt er friluftsområder med stor allmenn psykososial rekreasjonsverdi.

Forholdet til den juridisk bindende Støyforskriften for Oslo er fortsatt ikke avklart. Prosjektet innrømmer at helikoptertrafikk om natten vil gjøre at befolkningen må regne med å bli vekket regelmessig. Kommuneoverlegene har allerede varslet at de ikke vil nøle med å bruke Folkehelseloven til å begrense virksomheten, dersom dette viser seg nødvendig av hensyn til befolkningen.
Støyestimatene er usikre og det er vanskelig å vurdere konsekvenser av støyplager før senteret er bygget og virksomheten har startet opp.
Når beredskapssenteret er etablert, vil det ikke være andre muligheter for støyavbøtende tiltak enn å begrense virksomheten og øvingstidene til Politiet.

Dette er et beredskapssenter hvor ingen tilsynelatende skal overnatte, verken de som kommer fra distriktene for å trene eller de som har beredskap. Dermed er beredskapssenteret bare blitt et avstumpet treningssenter, uten fasiliteter for virkelig å støtte og håndtere personell som skal utgjøre beredskapen i Norge.

Godt nytt år til dere alle!

Julekveld Kolbotn
En fredelig kveld i desember 2017 på Kolbotn, før beredskapssenteret er bygget

 

 

 

 

Bjørndal – en grønn perle sør i Oslo

Bjørndal, helt sør i Oslo, er den grønne perlen som ble glemt av Justis- og beredskapsdepartementet.
Bebyggelsen på Bjørndal i Bydel Søndre Nordstrand vil ligge 700 meter fra Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud. Her bor det over 8.000 mennesker som knapt ble nevnt i konsekvensutredningene for beredskapssenteret.

Politiets beredskapssenter står klart 2020. Bjørndal ligger nærmest og vil oppleve støyen fra både utendørs skytebaner, eksplosiver og helikopter.
1-3 millioner skudd på hverdager fra kl. 07:00 – 19:00. Prosjektet skriver selv:

Støy som følge av tiltaket vurderes å gi stor negativ konsekvens for friluftslivet. Støy i nærfriluftsområder anses å ha særskilt negativ konsekvens for barn og unges bruk av området på dagtid.

Barn og unges hverdag vil bli ødelagt av støy!

Stillbilder: Marianne Haugen.
Videointervju: Marianne Haugen (nr 2)
Dronevideo og redigering: Peder Blümlein

Norsk forening mot støy vil ha ekstern evaluering

Norsk forening mot støy har sendt brev til alle de politiske partiene på Stortinget og oppfordret Stortinget til å gjennomføre en ekstern evaluering av beredskapsenteret.

«Ekstern evaluering for å kvalitetssikre det endelige resultatet.
Utfordringene som prosjektet ikke adresserer, går ikke vekk. Vi vil oppfordre Stortinget til å benytte sin mulighet til å gjennomføre en ekstern evaluering av prosjektet før man går til omfattende vedtak for videreføring av selve beredskapsenteret. Det vil sikre det endelige sluttresultatet for et velfungerende beredskapsenter med godt avveide løsninger mot omgivelsene.»

Støyforeningen reiser spørsmål om departementet har desinformert om helikopterstøy.
De påpeker at retningslinje for behandling av støy (T-1442) pålegger beredskapssenteret å legge frem en samlet oversikt over støyen i ett støysonekart. Prosjektet oppfyller ikke kravet i T-1442.

Støyforeningen presiserer videre at prosjektgjennomføringen ikke har vist respekt for befolkningen og lokalt politisk miljø, eller tilrettelagt for medvirkning på en god måte. Senterets miljømessige ringvirkning berører en stor del av Oslos befolkning uten at Oslo kommune var trukket tidsnok inn i prosessen, noe som må være brudd på plan- og bygningsloven. Informasjon ble lagt fram som om det ikke var mulighet til å øve innflytelse på valgt løsning.

Lokale interesserepresentanter har fått dulgde trusler om juridisk oppfølging. Prosjektledelse unndrar seg/forsinker innsyn.

Det er flere eksempler på uprofesjonell prosjektledelse, noe som gir en rimelig bekymring for prosjektets totale kvalitet med alle de hensyn som skal ivaretas.

Les hele brevet fra Norsk forening mot støy her.