Kampen om Kurud skytebane kan få konsekvenser også for skytebanene på Beredskapssenteret

Oppegård kommune ønsker å stenge Kurud skytebane umiddelbart. Oppegård skytterlag mener banen i dag, i følge «godkjente målinger», holder seg innenfor 58 dB. Sentralt i striden står Rieber Prosjekt AS som har utført disse støymålingene. Dag Rieber i Rieber Prosjekt AS står også bak støyestimatene for skytebanene på Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud.

Flere har sådd tvil om de konsekvens­utredninger og støyestimater som Dag Rieber har utført for Justis- og beredskaps­­­departementet angående skytebanene på beredskaps­­senteret. Nå ser det ut til at skepsisen til Dag Rieber og hans estimater er velbegrunnet.

Nøytrale støymålinger og utredninger

Oppegård kommune har fått Multiconsult og Brekke og Strand til å utføre støymålinger ved Kurud skytebane. I tillegg har Norsk forening mot støy utført støymålinger.

Felles for disse tre akustiker­miljøene (spesialister på støy, estimater og målinger) er at de konkluderer med at støynivået IKKE holder seg innenfor de LAImax 60 dB som Rieber Prosjekt mener å kunne påvise i rapport datert 12.09.2018. Det er denne støygrensen på 60 dB som er satt som krav av Oppegård kommune og endelig fastsatt av Fylkesmannen og Miljødirektoratet.

Multiconsult målte 27.10.2018 støy på nesten LAImax 70 dB for enkelte av hendelsene. Brekke og Strand gjorde 21.11.2018 målinger der en del av hendelsene var over LAImax 75 dB og på det meste over 80 dB. Målingen utført av Brekke og Strand ble utført av den konsulenten i Norge som kanskje har best kunnskap om skytestøy.

Under måleperioden ble det registrert 260 hendelser med LAImaks over 60 dB. Av disse var 2 % over 75 dB, 8 % over 70 dB og 43 % over 65 dB.

Brekke og Strand 21.11.2018

En forskjell på 10 – 20 dB i målinger i forhold til Rieber sin rapport er svært mye! Det gjør at Stopp støyen på nytt stiller spørsmål om utredningene for skytebanene ved beredskapssenteret på Taraldrud er å stole på.

Oppegård skytterlag slår seg sammen med Norges Skytterforbund

Oppegård skytterlag får økonomisk bistand fra Norges Skytter­­forbund i kampen mot Oppegård kommune og de støyrammede naboene av skyte­banene. Dette er blitt en prinsippsak for Skytter­­forbundet sier de.

Nasjonale retningslinjer og kommunens støygrenser

Norges Skytterforbund sier de mener det er unikt når kommunen tilsidesetter de nasjonale retningslinjene i T-1442. Det viser at forbundet ikke vet forskjellen på retningslinjer og juridisk bindende støygrenser. De har heller ikke forstått det entydige svaret de tidligere har fått fra både Fylkesmannen og Miljødirektoratet.

De juridisk bindende støygrensene ved Kurud skytebane er de samme som er gjort juridisk bindende i kommuneplanen 2011-2022. Skytterklubben bør kunne forstå at de støygrenser, fra tidligere versjon av T-1442, som kommunestyret har gjort juridisk bindende, også skal gjelde for Kurud. Både Fylkesmannen og Miljø­direktoratet har slått fast at støy­grensene angitt i de nyeste T-1442 kun er veiledende og at forurensnings­myndigheter står fritt i å sette strengere grenseverdier, slik f.eks. gjeldende kommune­plan i Oppegård har gjort det.

Argumentene til Oppegård skytterlag og Dag Rieber tyder på at de mener de kan regelverket for skytestøy bedre enn Oppegård kommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Miljødirektoratet, Norsk forening mot støy, Multiconsult og Brekke og Strand.

Vi tror Oppegård skytterlag og Dag Rieber er på svært tynn is og er glad for at Norges Skytterforbund har gjort dette til en prinsippsak. Dette kan få store følger, ikke bare for Kurud skytebane.

Rieber Prosjekt AS

Oppegård skytterlag har benyttet Rieber Prosjekt AS til sine støy­beregninger og støy­målinger. Dag Rieber er mye benyttet av Det frivillige Skytter­vesen og Norges Skytterforbund og det har derfor blitt stilt spørsmåls­tegn ved hvor nøytrale Rieber Prosjekt AS er.

Når Oppegård skytterlag måtte dokumentere at de holdt seg under 60 dB, gikk oppdraget til Rieber Prosjekt AS. Rieber leverte en rapport der støyen påstås å være målt til 58 dB, akkurat under grenseverdien som kreves.

Norsk forening mot støy har i brev 25.03.2019 uttalt følgende om den støyrapporten som Rieber Prosjekt AS har utført for Oppegård skytterlag:

Vi mener at Riebers rapport har tydelige manipulerende trekk og ikke er egnet til å opplyse.

Norsk forening mot støy, 25.03.2019

Utredning for beredskapssenteret

Rieber Prosjekt AS er altså samme firma som har foretatt støyestimater for beredskaps­senteret på Taraldrud, der det også har vært stilt spørsmål omkring støyutredningene.

Mange har spurt seg om hvorfor Asplan Viak, som gjorde de første utredningene av støy for beredskapssenteret, ble byttet ut med Dag Rieber. Kanskje greide ikke Asplan Viak å presentere de støy­rapportene som Justis- og beredskaps­­departementet ønsket seg? Dag Rieber uttalte i hvert fall at han mente at akustikeren fra Asplan Viak var for konservativ.

Kanskje var Asplan Viak «for nøytral» til å framskaffe de tallene som Justis- og beredskaps­departementet trengte for å få senteret vedtatt?

Justis- og beredskapsdepartementet ser ut til å ha vært villig til å satse tre milliarder kroner på at deres omstritte akustiker ikke har tatt feil i sine estimater.

.. et krav om at banen skal stenges

Fylkesmannen i Oslo og Viken meddelte i brev 18.12.2018 til skytter­laget at de forbyr alle former for skytestevner ved skyte­banene. De slår fast at støyen ikke på noe tidspunkt skal overstige LAImax 60 dB ved nærmeste støy­utsatte bolig.

Skytterlaget har ikke greid å tilfredsstille de fastlagte støygrensene. Kommunen har derfor besluttet å legge ned skytebanene.

På vegne av Oppegård kommune heves med dette grunnleieavtale med Oppegård skytterlag (heretter «Skytterlaget») av 14.07.1992 med virkning fra 01.02.2019. Fristen for å rydde og istandsette arealet settes til 01.10.2019.
Grunnlaget for heving av grunnleieavtalen er vesentlig mislighold fra Skytterlagets side.

Brækhus Advokatfirma DA, 16.01.201

I brev datert 30.01.2019 krever advokat Sven Knagenhjelm, på vegne av Oppegård skytterlag, at kravet om heving av leieavtale avvises. Der henviser skytterklubben igjen til rapporten fra Rieber Prosjekt AS, selv om konklusjonene i den er tilbakevist av tre uavhengige fagmiljøer.

Advokatforum skriver i brev 28.12.2018 på vegne av Oppegård skytterlag og som kommentar til vedtak i Miljødirektoratet:

I realiteten er det ikke mulig å oppfylle et krav om at støygrensen aldri skal overstige 60 dB (LAImax). Om man skulle ta direktoratets vedtak på ordet, innebærer det i realiteten et krav om at banen skal stenges.

Advokatforum i brev til Fylkesmannen 28.12.2018

Dermed ser det ut til at skytterlaget og deres advokater selv er klar over hvilken konklusjon som er den riktige:
Kurud skytebane, og andre skytebaner som ikke greier å tilfredsstille krav til støygrenser, må stenges.

Krav om kontrollmålinger ved beredskapssenteret

Heldigvis har kommunene satt krav til at uavhengige akustikere skal utføre kontrollmålinger ved beredskaps­senteret, når skyte­banene står klare. De to konsulentfirmaene som foreløpig er aktuelle for «tredjeparts­kontroll» er de to samme firmaene som påviste at støy­målingene fra Dag Rieber på Kurud var misvisende.

Dersom det viser seg at uavhengige akustikermiljøer som Multiconsult og Brekke og Strand kommer med tilsvarende dom over skytebanene på beredskapssenteret på Taraldrud, er det tvilsomt om skytebanene på Taraldrud noen gang vil kunne benyttes slik de var planlagt.

Dersom beredskaps­senteret ikke kan brukes som forutsatt, vil beslutningen om å legge beredskapssenteret til Taraldrud bli en svært kostbar beslutning. Dette bør også få politiske konsekvenser.

Les mer om striden rundt Kurud skytebane på sidene til Oppegård Avis:

https://www.oavis.no/artikler/nyheter-oppegard-skytterlag-far-okonomisk-stotte-i-kampen-mot-kommunen-br/462908

Nytt skriftlig spørsmål til justisministeren

Hele prosessen rundt Politiets Nasjonale Beredskapssenter (PNB) på Taraldrud er full av uklar, mangelfull eller direkte feil informasjon fra Justisdepartementet og Politiet.
Det er ikke derfor overraskende at Stortinget nok en gang må sende spørsmål til justisminister Per-Willy Amundsen for å få mer klarhet i saken.

SIGJE
Sigbjørn Gjelsvik, Senterpartiet

Det er Sigbjørn Gjelsvik (Sp) som i dag har sendt spørsmål til justisministeren

Denne gangen er det relatert til riflebanen (utendørs 100/200 meters banen). Spørsmålet er av svært stor interesse: Dersom justisministeren bekrefter det som står i reguleringsplanen (noe annet ville være oppsiktsvekkende), så har vi endelig fått klart svar på at hele argumentet med behov for «realistiske» forhold på skytebanen, faktisk bare er tull.
100/200 meters banen skal, med mindre justisministeren nå ombestemmer seg og setter reguleringsplanen til side, kun brukes til skyting på blink! Skytter skal alltid ligge under overbygd standplass. De ligger i praksis godt inne i et lite hus og skyter ut. Skytterne blir ALDRI utsatt for hverken vær eller vind.
På 200 meters hold skal det kun skytes mot fast blink. På 100 meters banen kan blinken dukke opp eller bevege seg fra side til side (det må vel kunne kalles «100 meter løpende terrorist»). I begge tilfeller har skytteren kun lov å skyte i skyteretningen (altså vinkelrett på blinken). Og skytteren skal ligge stille. Godt under tak.

Les hele spørsmålet her.

Ærlig talt, herr Justisminister – det er lov å bruke sunn fornuft, og sette prestisje til side. Denne riflebanen kan etableres svært mye bedre med vegger og tak over det hele!
Vi har sagt det før, og kommer til å gjenta det til det synker inn: Det gir Politiet bedre treningsmuligheter. De kan skyte mer. De kan skyte oftere. Og de kan gjøre det uten å måtte ta hensyn til hvilken støy det skaper.
Og for Stortinget som skal bevilge penger til PNB bør dette være av svært stor interesse. Dersom det ikke lages vegger og tak over riflebanen risikerer vi å få et nasjonalt beredskapssenter som ikke kan brukes fordi skytingen støyer for mye.

Kostnad? Estimert av Stopp støyen og våre kontakter til 50 millioner, eller i statsbudsjett-termer: 0,05 mrd. Hvis det ikke brukes, risikerer vi altså å få et senter til 2,6 mrd som ikke kan brukes!

Les også: Dette mener partiene om støykravene

 

Det er ikke første gang stortingspolitikere stiller kritiske spørsmål om PNB:

Ap: – Bygg inn mer

Arbeiderpartietvil bygge inn mer av skytestøyen fra beredskapssenteret, og krever at Justisdepartementet skal ta regningen for støytiltak kommunene må gjøre.

Partiets Akershus-topper, med stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt og Ski-ordfører Tuva Moflag i spissen, møtte Stopp støyen på Grønliåsen i dag, og presenterte sitt syn.FullSizeRender 2

– Vi vil bygge inn mer. Vi sier ikke at vi vil bygge inn alt, men vi mener at det er nødvendig å bygge inn mer. Dette har utviklet seg fra å være et anlegg som var fullt og helt innendørs, til å bli hovedsakelig utendørs, og jeg får ikke noen god forklaring på hvorfor den endringen har skjedd. Vi ser at det er mer innbygging som er det eneste svaret forå kunne imøtegå deres bekymring i større grad, sa Tuva Moflag på en pressekonferanse i skogen.

I tillegg legger de vekt på at de tiltakene som kommunene må gjøre med sine bygg, skal dekkes av Justisdepartementet.

– Da håper vi at vi kommer et skritt videre, og at vi får etablert et senter som blir en god nabo for dere.

Moflag presiserte at de har med seg Oslo-benken og hele partiet i dette.

– Dette vil vi jobbe for i regjering, forhåpentligvis, og for oss i Akershus blir det en av de viktige sakene når vi skal jobbe med budsjettet utover høsten.

På spørsmål om de ville gjøre noe mer for å få utredet de helsemessige konsekvensene av støyen, svarte Moflag:

– Det er en av de tingene vi har spilt inn, at vi må se på hvilke konsekvenser det får å være utsatt for langvarig skytestøy. Men målet vårt er jo å få støyen vekk i størst mulig grad, slik at man slipper å bekymre seg for det. Det er jo ingen som ønsker at barna skal være utsatt for skytestøy og eksplosjoner på daglig basis.

Se hele pressekonferansen her (begynner på 23:50 i videoen).

 

Ministermøte på Kolbotn i kveld

Justisminister Per-Willy Amundsen og kommunalminister Jan Tore Sanner møter lokalpolitikere og representanter for Stopp støyen på Oppegård rådhus på Kolbotn kl 18 i dag.

Justisministeren har tidligere sagt ja til å komme til Oppegård og møte de som blir rammet av støy fra Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB), men noe folkemøte blir det ikke.

Stopp støyen har likevel tenkt å bli hørt, både i og utenfor møtet. Stopp støyen-aktivister samles utenfor rådhuset kl 17.45.

Reguleringsplanen for beredskapssenteret på Taraldrud ble vedtatt av kommunalminister Sanner 18. august, etter massive protester fra foreldre og naboer til senteret i Oppegård og Oslo syd.

Stopp støyen mener mer må gjøres for å redusere støyplagene det nye senteret vil påføre anslagsvis 40.000 mennesker som bor tett på Taraldrud.

Mer om kveldens møte her: https://www.oblad.no/politiets-beredskapssenter/taraldrud/nyhet/justisminister-per-willy-amundsen-og-kommunalminister-jan-tore-sanner-kommer-til-oppegard-i-kveld/s/5-68-310406

Vi håper å se mange av Stopp støyens støttespillere utenfor rådhuset i kveld! Vel møtt!!

Stopp støyen til Arendalsuka

PRESSEMELDING: Stopp støyen ønsker alle velkommen til stand 117 under Arendalsuka. Justisministeren oppfordres spesielt til å ta turen innom.

– Mange politikere er fremdeles ukjente med støyproblematikken Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) vil føre til for mange tusen mennesker i Oslo og Akershus, og hva som skal til for å løse dette. Det vil vi snakke med politikerne om på Arendalsuka, sier Helge Marstrander, leder for Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på Hellerasten skole i Akershus og talsperson for Stopp støyen.

Den foreldredrevne aksjonsgruppa Stopp støyen vil ikke at skuddsalver fra det nye beredskapssenteret som er planlagt på Taraldrud i Akershus skal prege friminuttene i skolegården noen hundre meter unna. Stopp støyen ønsker at de aller minste barna fortsatt skal kunne sove i vogna utendørs, uten å bli vekket av sjokkgranater, og at de svært populære turområdene i nærheten fortsatt skal innby til rekreasjon.

– I Arendal skal vi være synlige i bybildet og på debatter, med våre røde t-skjorter. Vi skal være tilgjengelige på stand 117 i Gågata og fortelle om hvordan vi må unngå at skolebarn opplever lyden av 3000 – 10000 geværskudd, øvingsgranater og helikopter hver eneste skoledag, sier Marstrander, som ønsker presse, politikere, og andre interesserte velkommen til å slå av en prat.

Stopp støyen ønsker en konstruktiv dialog med de ansvarlige myndighetene om hvordan treningsbehovet til beredskapstroppen og gode lokalsamfunn kan leve side om side. Skytebaner må bygges inn, og helikoptertjenesten må flyttes til Rygge i Østfold der de nødvendige fasilitetene allerede er klare. Ved å bygge inn skytebanene kan dessuten politiet få dekket sine behov for øving døgnet rundt, mens det etter dagens planer – med utendørs skytebaner – blir lagt tidsbegrensninger for å redusere støyplagene i nabolaget. Justis-og beredskapsdepartementet slår fast at selv med tidsbegrensninger vil beredskapssenteret ha «stor negativ konsekvens for barn og unges bruk av nærfriluftsområdene».

Tidligere i sommer kom det inn mellom 1100 og 1200 høringsuttalelser med merknader til Justis- og beredskapsdepartementets plan for senteret. Planen er nå til behandling hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

Kontaktperson: Helge Marstrander 916 33 053

Nettside: www.stoppstoyen.no

Facebook: www.facebook.com/stoppstoyen

Twitter: @stoppstoyen