Her er barneombudets tips til høringen

Flere elever og voksne har kontaktet Barneombudet og bedt dem om å uttale seg i høringsrunden om det nye beredskapssenteret. Det sier Barneombudet at de ikke har tid til, men de bidrar med mange råd om hva man kan legge vekt på i høringssvarene:

7412821938_e311789007_k
Foto: Marius Hauge for Barneombudet

«Plasseringen av beredskapssenteret vil få direkte konsekvenser for mange barn. I avgjørelsen må departementet altså vurdere hensynet til barnets beste. I denne sammenheng må det foreligge en utredning av hvilke konsekvenser det vil få for de barna som blir berørt.»

Ombudet peker videre på at «departementet må sikre at barnas rettigheter etter barnekonvensjonen blir ivaretatt både gjennom høringsprosessen og når selve avgjørelsen skal tas.» Det gjelder i denne sammenhengen særlig retten til å bli hørt (FNs barnekonvensjon artikkel 12) og retten til en vurdering av hva som er barnets beste (artikkel 3).

Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle avgjørelser regjeringen tar. Artikkel 3 krever at det gjøres en vurdering av mulige konsekvenser for barna det gjelder.

Les hele svarbrevet her.

Støtt «Stopp støyen» økonomisk! Vi tar Vipps: 14139 (FAU Tårnåsen skole)

Skjermbilde 2017-06-15 kl. 11.15.41