I dag presenterte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner den endelige reguleringsplanen for beredskapssenteret på Taraldrud. Han lanserer noen nye tiltak, men ikke nok: Våre barn vil fortsatt bli utsatt for lyden av krig hver dag.

Stopp støyens to hovedkrav om innbygging av skytebanene og flytting av helikoptertjenesten, er ikke innfridd.

Men vi har ikke kjempet forgjeves. Grunnet vår kamp har Justisdepartementet lagt opp til nye støytiltak etter høringsrunden på forsommeren:

  • Overbygg av standplass på utendørs-skytebanene
  • Forhøye støyvollene rundt skytebanene med støyskjermer på toppen
  • Benytte støydempende materialer i SIBO-anlegget

Jan Tore Sanner varslet i tillegg flere nye tiltak på pressekonferansen i dag:

  • De siste støyberegningene gjøres juridisk bindende. Støyen fra skytebanene skal ikke overskride disse nivåene, og grensene skal ligge fast – uten unntak. Støynivået skal ikke øke over tid, og Sanner mener det vil ligge godt under de nasjonale og kommunale støygrensene i Oppegård og Ski.
  • Det settes et øvre tak på hvor mange treningsgranater og eksplosiver som kan brukes i løpet av et år (halvparten av hva det var lagt opp til i planforslaget).
  • Vedlikeholdsfunksjoner for helikoptre skal kun gjelde de tre helikoptrene som er stasjonert på Taraldrud.
  • Inn- og utflygingstraséer for helikoptre skal brukes slik at det gir minst mulig plage for naboene.
  • I tillegg er det utarbeidet en miljøoppfølgingsplan, som blant annet sikrer at støysituasjonen blir evaluert jevnlig.

Miljødepartementet ble ikke hørt på kravet om at skytingen skulle opphøre kl 18.00Justisdepartementets ønske om skyting til kl 19.00 blir stående.

Stopp støyen mener Sanners reguleringsplan er vesentlig bedre enn forslaget fra Justisdepartementet i mai, og er glad for det. Samtidig fremgår det ikke tydelig hva de konkrete grensene for støynivå vil være og hvor de måles. Det må presiseres.

Stopp Støyen er ikke enige når Sanner sier at han har gjort hva han kan for å fjerne støy: Det er mulig å bygge inn skytebanene, og flytte helikoptertjenesten til Rygge! Vi mener fortsatt det vil være en bedre løsning, som ivaretar både politiets og befolkningens behov. Vii vil fortsatt kjempe for det.

Selv om støyen er redusert både i omfang og styrke, så vil beredskapssenteret fortsatt ødelegge rekreasjonsområdene våre, helikopterstøyen vil ødelegge nattesøvnen vår, og barna våre vil fortsatt høre skytelyder i deres hverdag.

Stopp støyen har vært tilstede under Arendalsuka og benyttet anledningen til å ha gode samtaler med anerkjente kapasiteter innenfor politi og forsvar. De har gitt oss nyttig innsikt i moderne og tidsriktige løsninger for bl.a. SIBO. Løsninger som vil redusere/fjerne støyen også fra dette anlegget. Stopp Støyen vil ta det med seg inn i kommende diskusjoner.

Stopp støyen ønsker å invitere kommunal- og moderniseringsministeren og justisministeren til et folkemøte i Oppegård hvor de kan presentere konkrete løsninger for befolkningen. Vi håper et slikt møte kan finne sted snarest.

Oppegård-ordfører Thomas Sjøvold mener kommunen betaler en høy pris for beredskapssenteret, men er glad for at den endelige reguleringsplanen gir kommunen et virkemiddel til å sørge for at grensene blir overholdt.

– Nordre Follo kommer til å håndheve den så strengt som overhode mulig, sier han til Østlandets Blad.

Stopp Støyen ønsker å rette en stor takk til alle som har støttet oss, både i befolkningen og blant politikere. Vi har også mottatt mange støtteerklæringer fra sentrale tjenestemenn i politiet og i departementsbyråkratiet. Dessverre er det vanskelig for disse å stå offentlig frem.

Se video fra pressekonferansen her. Les også kommunalministerens vedtak i saken, nye reguleringskart og reguleringsbestemmelser, og se den reviderte støyrapporten her.